shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

1. ไปที่หน้าตั้งค่า

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2. เลือก “ตั้งค่าผู้ใช้งาน”
3. เลือกแถบคำสั่ง “จัดการผู้ใช้งาน”
4. คลิก “+เพิ่มผู้ใช้งาน”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

5. ใส่อีเมล รหัสผ่าน และเลือกตำแหน่งผู้ใช้งาน จากนั้น คลิก “บันทึก”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

6. เลือกคลังที่ต้องการใช้ผู้ใช้งานเข้าถึง สามารถตั้งค่าได้ 2 แบบคือ
– เลือกให้อยู่ทุกคลังสินค้า
– เลือกรายชื่อคลังที่ต้องการให้ผู้ใช้งานเข้าถึง

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

7. สามารถแก้ไขอีเมลผู้ใช้งานได้ คลิกที่ “แก้ไข”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

8. สามารถลบผู้ใช้งานได้ คลิกที่ “รูปถังขยะ”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

คู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้อง >>  “คู่มือการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน”

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

1. ไปที่หน้าตั้งค่า

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

2. เลือก “ตั้งค่าผู้ใช้งาน”
3. เลือกแถบคำสั่ง “จัดการผู้ใช้งาน”
4. คลิก “+เพิ่มผู้ใช้งาน”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

5. ใส่อีเมล รหัสผ่าน และเลือกตำแหน่งผู้ใช้งาน จากนั้น คลิก “บันทึก”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

6. เลือกคลังที่ต้องการใช้ผู้ใช้งานเข้าถึง สามารถตั้งค่าได้ 2 แบบคือ
– เลือกให้อยู่ทุกคลังสินค้า
– เลือกรายชื่อคลังที่ต้องการให้ผู้ใช้งานเข้าถึง

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

7. สามารถแก้ไขอีเมลผู้ใช้งานได้ คลิกที่ “แก้ไข”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

8. สามารถลบผู้ใช้งานได้ คลิกที่ “รูปถังขยะ”

shipnity ระบบหลังร้าน ระบบหลังบ้าน ร้านค้าออนไลน์ ระบบจัดการไลฟ์สด

คู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้อง >>  “คู่มือการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน”

หัวข้ออื่นในหมวดนี้