ตัวอย่างใบ Dropoff ขนส่ง Flash Express
– A4 ขนาด 210×297 มม.

– A5 ขนาด 148×210 มม.

– A6 ขนาด 105×148 มม.

– Receipt ขนาด 57×76 มม.

– Letter ขนาด 108×235 มม.

– Letter 4×6 ขนาด 101.6×152.4 มม.

– Sticker ขนาด 80×80 มม.

– Sticker 4×6 ขนาด 101.6×152.4 มม.

ตัวอย่างใบ Dropoff ขนส่ง ไปรษณีย์ไทย (EMS Dropoff)
– Regular ขนาดกว้าง 225 มม.

– Mini ขนาด 90×117 มม. (ไม่รวมรายการสินค้า)

– Sticker ขนาด 172×87 มม. (ไม่รวมรายการสินค้า)

ตัวอย่างใบ Dropoff ขนส่ง J&T Express

ตัวอย่างใบ Dropoff ขนส่ง Kerry Express
ขนาด 3×4 นิ้ว 

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

ตัวอย่างใบ Dropoff ขนส่ง Flash Express
– A4 ขนาด 210×297 มม.

– A5 ขนาด 148×210 มม.

– A6 ขนาด 105×148 มม.

– Receipt ขนาด 57×76 มม.

– Letter ขนาด 108×235 มม.

– Letter 4×6 ขนาด 101.6×152.4 มม.

– Sticker ขนาด 80×80 มม.

– Sticker 4×6 ขนาด 101.6×152.4 มม.

ตัวอย่างใบ Dropoff ขนส่ง ไปรษณีย์ไทย (EMS Dropoff)
– Regular ขนาดกว้าง 225 มม.

– Mini ขนาด 90×117 มม. (ไม่รวมรายการสินค้า)

– Sticker ขนาด 172×87 มม. (ไม่รวมรายการสินค้า)

ตัวอย่างใบ Dropoff ขนส่ง J&T Express

ตัวอย่างใบ Dropoff ขนส่ง Kerry Express
ขนาด 3×4 นิ้ว 

หัวข้ออื่นในหมวดนี้