1. ไปที่หน้า สินค้า


2. คลิก Import/Export สินค้า

3. ถ้าต้องการเพิ่มสต็อกของสินค้าหลักและสินค้าย่อย ไปที่ สต็อก/สินค้าย่อย แล้วเลือกหมวดหมู่สินค้า

4. หลังจากเลือกหมวดหมู่สินค้าแล้ว คลิก  Export to Excel 

5. เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมา ถ้าสินค้าไม่มีสินค้าย่อย Column ชื่อ name จะขึ้นว่า main

   **Column inventory, reserved, และ available ใช้สำหรับดูรายงานสต็อกสินค้า เมื่อ export file และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

 

   **ห้ามแก้ไขชื่อ Column (Row แรก) เพราะจะทำให้การ Import ผิดพลาด
   **ควร Import ไฟล์ที่ทำการเพิ่มสินค้า (มี row ที่ Column id เว้นว่างไว้) เพียง ครั้ง ถ้า Import อีกรอบ จะทำให้มีสินค้าซ้ำ


6. ถ้าต้องการเพิ่มสินค้าย่อย ให้เปลี่ยนชื่อสินค้าย่อย จาก main เป็นชื่อที่ต้องการ จากนั้นเพิ่ม Row ที่มีข้อมูล product_id ของสินค้าที่ต้องการเพิ่มเท่าที่ต้องการและเว้นช่อง Column id  แล้วใส่รายละเอียดสินค้าลงไป

  

 

**รหัสสินค้า จะต้องไม่ซ้ำกัน

 **ห้ามแก้ไขชื่อ Column (Row แรก) เพราะจะทำให้การ Import ผิดพลาด

 **ควร Import ไฟล์ที่ทำการเพิ่มสินค้า (มี row ที่ Column id เว้นว่างไว้) เพียง ครั้ง ถ้า Import อีกรอบ จะทำให้มีสินค้าซ้ำ


7. ดูรายละเอียดสินค้าที่อัพโหลดแล้ว ได้ที่หน้าสินค้า 

หัวข้ออื่นในหมวดนี้

1. ไปที่หน้า สินค้า


2. คลิก Import/Export สินค้า

3. ถ้าต้องการเพิ่มสต็อกของสินค้าหลักและสินค้าย่อย ไปที่ สต็อก/สินค้าย่อย แล้วเลือกหมวดหมู่สินค้า

4. หลังจากเลือกหมวดหมู่สินค้าแล้ว คลิก  Export to Excel 

5. เมื่อเปิดไฟล์ขึ้นมา ถ้าสินค้าไม่มีสินค้าย่อย Column ชื่อ name จะขึ้นว่า main

   **Column inventory, reserved, และ available ใช้สำหรับดูรายงานสต็อกสินค้า เมื่อ export file และไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้

 

   **ห้ามแก้ไขชื่อ Column (Row แรก) เพราะจะทำให้การ Import ผิดพลาด
   **ควร Import ไฟล์ที่ทำการเพิ่มสินค้า (มี row ที่ Column id เว้นว่างไว้) เพียง ครั้ง ถ้า Import อีกรอบ จะทำให้มีสินค้าซ้ำ


6. ถ้าต้องการเพิ่มสินค้าย่อย ให้เปลี่ยนชื่อสินค้าย่อย จาก main เป็นชื่อที่ต้องการ จากนั้นเพิ่ม Row ที่มีข้อมูล product_id ของสินค้าที่ต้องการเพิ่มเท่าที่ต้องการและเว้นช่อง Column id  แล้วใส่รายละเอียดสินค้าลงไป

  

 

**รหัสสินค้า จะต้องไม่ซ้ำกัน

 **ห้ามแก้ไขชื่อ Column (Row แรก) เพราะจะทำให้การ Import ผิดพลาด

 **ควร Import ไฟล์ที่ทำการเพิ่มสินค้า (มี row ที่ Column id เว้นว่างไว้) เพียง ครั้ง ถ้า Import อีกรอบ จะทำให้มีสินค้าซ้ำ


7. ดูรายละเอียดสินค้าที่อัพโหลดแล้ว ได้ที่หน้าสินค้า 

หัวข้ออื่นในหมวดนี้